วิสัยทัศน์


เจตนารมณ์ นโยบาย/กรอบแนวความคิด ผอ.รมน.

             ต้องการให้ กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ภาวะปกติ ต่อเนื่องจนถึงภาวะไม่ปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะเทิดทูน พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทาน

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน โดยให้ กอ.รมน.จังหวัด

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและกอ.รมน.ภาค

เป็นหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

และการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

ตลอดจนแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหายาเสพติด   ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

                                                                                                                                                           

วิสัยทัศน์

           กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

 

พันธกิจ

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติตามแผนงานและแนวทางการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

2. ปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นภายในประเทศและจากนอกประเทศ

4. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ