ฝ่ายการข่าว

 

 

 

นาวาเอก 
หัวหน้าฝ่ายการข่าว

 

 

 
รองหัวหน้าฝ่ายการข่าว

 

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว

  

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว

 

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว