วิสัยทัศน์ กอ.รมน.

 

 เจตนารมณ์ นโยบาย/กรอบแนวความคิด ผอ.รมน.

 

 

ต้องการให้ กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ภาวะปกติ ต่อเนื่องจนถึงภาวะไม่ปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือความมั่นคงของรัฐ  พร้อมทั้งดำเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะเทิดทูน พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ  และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทาน

 

 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 


เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน โดยให้ กอ.รมน.จังหวัด

 

 

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและกอ.รมน.ภาค

 

 

เป็นหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

 

 

ทั้งนี้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

และการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

 

 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

ปัญหายาเสพติด   ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

 

ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

และปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

 

 

 

 

 

 

    ๑. วิสัยทัศน์

 

 

 “กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน”

 

 

    ๒. พันธกิจ

 

         ๒.๑ อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ  

          ๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 

          ๒.๓ เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 

          ๒.๔ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 

          ๒.๕ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดำริ 

 

          ๒.๖ พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 

 

          ๒.๗ ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี, สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ นายกรัฐมนตรี