ผู้บังคับบัญชา


 

 

      พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์
 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

 

 

 

    ลเรือตรี ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม
 รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

 

 

 

 นาวาเอก อดิเรก  อินทรวงศ์
เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

 

 

นาวาเอก กฤษฎา  ชื่นชนม์
รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๑)

 

 

 

 นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ

รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๒)