พื้นที่การปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฏิบัติงานของ ชพส. และ ชบข.

         ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลชายแดน ๑๓ ตำบล ของพื้นที่อำเภอชายแดน ๕ อำเภอ ประกอบด้วยพื้นที่ อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี และพื้นที่ อ.เมืองตราด  อ.บ่อไร่  อ.คลองใหญ่  จว.ตราด รวม ๗๐ หมู่บ้าน

ที่ตั้งหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบ

        ๑. ชพส.๑๓๐๑ ตั้งอยู่ที่ วัดทุ่งขนาน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี จำนวน ๙ หมู่บ้าน และ ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี จำนวน ๑ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน

        ๒. ชพส.๑๓๐๒ ตั้งอยู่ที่ บ.บึงชนังกลาง ม.๓ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน ๕ หมู่บ้าน และ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน  จว.จันทบุรี จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน

        ๓. ชพส.๑๓๐๓  ตั้งอยู่ที่ บ.โป่งน้ำร้อน ม.๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน ๖ หมู่บ้าน และ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี จำนวน ๔ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน

        ๔. ชพส.๑๓๐๔ ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. บ.คลองแอ่ง ม.๖ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด จำนวน ๒ หมู่บ้าน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จว.ตราด จำนวน ๔ หมู่บ้าน ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด จำนวน ๑ หมู่บ้าน และ ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จว.ตราด จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน

        ๕. ชพส.๑๓๐๕  ตั้งอยู่ที่ บ.ประทุน ม.๔ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด  รวม ๑๐ หมู่บ้าน

        ๖. ชพส.๑๓๐๖ ตั้งอยู่ที่ วัดราษฏรบำรุง ม.๒ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.เกาะหมาก จำนวน ๒ หมู่บ้าน ต.เกาะกูด  จำนวน ๖ หมู่บ้าน  รวม ๘ หมู่บ้าน

        ๗. ชพส.๑๓๐๗  ตั้งอยู่ที่ บ.คลองใหญ่ ม.๒ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด จำนวน ๕ หมู่บ้าน และ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวม ๑๐ หมู่บ้าน

       ๘. ชบข.๑๓๐๑  ตั้งอยู่ที่ หมวดการทางโป่งน้ำร้อน(หลังเก่า) บ.โป่งน้ำร้อน ม.๖ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี  เพื่อให้การสนับสนุน ชพส. และรับผิดชอบการฝึก
ในพื้นที่ จว.จันทบุรี

       ๙. ชบข.๑๓๐๒  ตั้งอยู่ในพื้นที่ จว.ตราด พื่อให้การสนับสนุน ชพส. และรับผิดชอบการฝึกในพื้นที่ จว.ตราด