เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชน แจกจ่ายลูกเป็ด จำนวน ๕๐๐ ตัว ให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ ชพส.๑๓๐๒ฯ  จัดกำลังพลปฏิบัติงานพัฒนาสัมพันธ์มวลชน แจกจ่ายลูกเป็ด จำนวน ๕๐๐ ตัว ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางมนัส ศรีคณา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านเลขที่ ๖๘/๔ ม.๖ บ.บึงชนังบน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และเป็นแบบอย่างให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง  ณ บ้านเลขที่ ๖๘/๔ ม.๖ บ.บึงชนังบน ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และเป็นแบบอย่างให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง