เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่รับผิดชอบของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการดำเนินการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

 

การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตรเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร
เมื่อ 13 ต.ค.63
รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
เมื่อ 12 ต.ค.63
รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 (1) เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6
เมื่อ 17 ก.ค.63
รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6รอง ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพพิธีปิดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6
เมือ 16 ก.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งป.63ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ งป.63
เมื่อ 13 ก.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
เมื่อ 8-9 มิ.ย.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.ตราด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อ 18 มี.ค.63
ลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯลธ.รมน.ภาค 1 สย.3 ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ฉก.นย.จันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
เมื่อ 17 มี.ค.63
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ในโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ในโครงการอบรมสัมมนาวันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ”
เมื่อ 8 มี.ค.63
รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย”รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดามาตรฐานการช่างไทย”
เมื่อ 2 มี.ค.63
กิจกรรมฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการ
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 7 เม.ย.62
บรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคนบรรยายศาสตร์พระราชา หัวข้อปลูกป่าในใจคน
เมื่อ 6 เม.ย.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านนนทรีย์
เมื่อ 10 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านป่าวิไล
เมื่อ 8 มี.ค.62
บรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคลบรรยายปลูกป่าในใจคน ณ บ้านซับมงคล
เมื่อ 7 มี.ค.62
ชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกชพส.1305ฯ ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
เมื่อ 6 ม.ค.62
บทความประชาสัมพันธ์
6 วิธีป้องกัน 6 วิธีป้องกัน "ไวรัสโคโรน่า"
มารู้จัก 🐽โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู(ASF)🐽กันเถอะ!!มารู้จัก 🐽โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู(ASF)🐽กันเถอะ!!
พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์พ.ร.บ. ป่าไม้ฉบับล่าสุด ปลดล็อกการปลูก-ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์
สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้สถานที่และกฏเกณฑ์รับพันธุ์กล้าไม้
ครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลางครม.เห็นชอบแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ วางตัวเป็นกลาง
โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า
"9 วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอช้างป่า"
ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์ต้นเหตุไฟป่าจากพฤติกรรมมนุษย์
การปฏิบัติงานด้านป่าไม้และอื่นๆ
ฉก.ทพ.นย. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดฉก.ทพ.นย. บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
เมื่อ 24 ต.ค.62
ผบ.ทพ.นย. ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าระวังช้างป่า ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อนผบ.ทพ.นย. ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าระวังช้างป่า ในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน
เมื่อ 21 ต.ค.62
จัดชุดลาดตระเวน ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯจัดชุดลาดตระเวน ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ
เมื่อ 8 ต.ค.62
จับกุมสิ่งต้องห้าม (ไม้พะยูง) จำนวน 24 แผ่นจับกุมสิ่งต้องห้าม (ไม้พะยูง) จำนวน 24 แผ่น
เมื่อ 8 ต.ค.62
จับกุมการนำเข้าทุเรียนผิดกฎหมายจับกุมการนำเข้าทุเรียนผิดกฎหมาย
เมื่อ 4 ต.ค.62
ศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชยศปศ.61 เข้าทำการปรับพื้นที่ที่ตรวจยึดจากการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนแห่งชาติ ป่าชายเลยบางกะไชย
เมื่อ 6 เม.ย.62 เวลา 0900