ผู้บังคับบัญชา


 

 

      พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์
 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

    ลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย
 รอง
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

 นาวาเอก คมสัน  เปรมกมล
เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓

 

 

 

นาวาเอก สาโรจน์  บุญทับ
รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๑)

 

 

 

 นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ

รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ (๒)