สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

 

  

 

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายใน  
รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน

 เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์  
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

 

 

 

 

 

บทความประชาสัมพันธ์
สะแกนา
สะแกนา
การปลูกสะแกนา
ร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญ
ร่างรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช(ร่างเบื้องต้น)
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
รายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด
บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์
บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์
 ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ยาเสพติด
ยาเสพติด
การร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
อบรมการเขียนข่าวและการผลิตสื่อ
อบรมการเขียนข่าวและการผลิตสื่อ
ณ ค่ายตากสิน จันทบุรี
 ๑๔ ก.พ.๖๐
๑๔ ก.พ.๖๐
หัวหน้าชุดประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตาม แนะนำ การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต.
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓
รอง เสธ.รมน.ภาค ๑ สย. ๓
ปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
กอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ บรรยายพิเศษ
กอ.รมมน.ภาค ๑ สย.๓ บรรยายพิเศษ
หน.ฝขว.ฯ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ลานขนถ่าย อบจ.จันทบุรี
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕ วัน)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕ วัน)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕ วัน) ณ ศาลาธรรมรังสี วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบธงครัวเรือนฯ
พิธีมอบธงครัวเรือนฯ
เสธ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ เป็ฺนประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนฯ
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดตราด
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมชุดปฏิบัติการ ฯ
6 - 7 ก.พ.606 - 7 ก.พ.60
ชพส.๑๓๐๗ ฝึก รสปส.รุ้นที่ ๕ บ.คลองหิน ม.๓ ต.หาดเล็ก
ชพส.1307 ชพส.1307
ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจฯ รุ่น 2 โรงเรียนบ้านคลองจาก
ชพส.1307 ชพส.1307
อบรม รสปส.รุ่นที่ 1/60 ณ ศูนย์รวมราชการ บ้านหาดเล็ก ม ๔ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๔ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๔
ณ ศาลาประชาคม บ้านเครือหวาย จังหวัดจันทบุรี
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน รุ่นที่ ๒ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน รุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน รุ่นที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม บ.ซับตาเมา จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดห้วงโสม จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕ชพส.๑๓๐๒ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่น ๕
ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเร่ว ม.๘ จว.จันทบุรี
ชพส.๑๓๐๗  ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ชพส.๑๓๐๗ ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองจาก จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๗  อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ ชพส.๑๓๐๗ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จว.ตราด
ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒ชพส.๑๓๐๒ อบรมชุมชนอุ่นใจฯ รุ่นที่ ๒
ณ โรงเรียนบ้านจางวาง จว.จันทบุรี
เว็บบอร์ด
Q159616 64/
Q159436 72/
Q159405 70/
Q159201 72/
Q159111 77/